Tắt chức năng comment trong wordpress

Tắt comment trên các post, page, custom post type hoặc thậm chí xóa hoàn toàn comment khỏi toàn bộ website.

Tắt comment trong Setting

Bỏ Tick ở các mục:

Settings » Discussion

Tắt comment Media

function filter_media_comment_status( $open, $post_id ) {
  $post = get_post( $post_id );
  if( $post->post_type == 'attachment' ) {
    return false;
  }
  return $open;
}
add_filter( 'comments_open', 'filter_media_comment_status', 10 , 2 );

Loại bỏ “Comments Are Closed” (Bình luận đã được đóng) trong WordPress

Tìm file comment trong theme, đổi tên và tạo 1 file comment trống mới.